41 500 zł
  • 1 188 m²
Oferta biura nieruchomości

Działka, 1 188 m², Dębnica Kaszubska

41 500 zł
Oferta biura nieruchomości
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
666
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 1 188 m²
  • Typ działki: budowlana

Opis

RGNPP.6840.19.2019.AL

Dębnica Kaszubska, dn. 11.03.2019r.

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Ogłasza

PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek położonych w gminie Dębnica Kaszubska, powiat słupski

wadium płatne do dnia 09.04.2019 r.

1. Przeznaczenie zgodnie z MPZP:

poz. 1 - Zgodnie z MPZP dla Osiedla Mieszkaniowego Północ są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „1MN" - uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XXIX/153/2005 Z DNIA 31.01.2005R.

Poz. 2,3 – Zgodnie z MPZP dla Osiedla Mieszkaniowego Północ II obszar A są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „2MN" - uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XXXVI/264/2013z dnia 13.11.2013r.

Poz. 4,5 : Zgodnie z MPZP dla Osiedla Mieszkaniowego Północ II obszar A są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „4MN" - uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XXX3VI/264/2013z dnia 13.11.2013r.

2. Termin poprzednich przetargów: poz. 1 – 5: I przet. - 16.10.2018 r., II przet. 21.12.2018 r., 25.02.2019 r.

3. Informacje dot. obciążeń księgi wieczystej SL1S/00033452/2: w dziale III widnieje służebność przesyłu dna działkach 304/2 i 304/1 (służebność nie dotyczy działek sprzedawanych).

Informacje dotyczące PRZETARGU:

- Informacje o przetargu

Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu, podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości. Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 09.04.2019 r., w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska (w godzinach pracy urzędu) lub na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100. Datą dokonania wpłaty wadium/zaliczki jest data uznania na rachunku bankowym Gminy. Wadium, nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 09.04.2019 r.

Wadium wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.

Wpłacenie wadium, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2004 roku, poz. 1490).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym, którego koszt pokrywa nabywca.

Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.

Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym , .debnicakaszubska.eu, w prasie, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy.


Przetarg odbędzie się w pokoju nr 19, ul. ks. Antoniego Kani 16a w Dębnicy Kaszubskiej.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 19, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska,

lub pod numerem telefonu 59 813 23 21 lub kom. 666 366 828, ().

Kontakt:
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
tel: 666 366 828


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 58201200
Nr oferty w biurze nieruchomości: 22449/3186/OGS
Data dodania: a month ago
Data aktualizacji: 13 days ago