167 250 zł
  • 3
  • 100 m²
Oferta biura nieruchomości

Dom jednorodzinny / Dobruchów

167 250 zł
1 673 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
ANNA PEST
661
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia działki: 50 600 m²
  • Powierzchnia: 100 m²
  • Rynek: wtórny
  • Liczba pokoi: 3
  • Rodzaj zabudowy: wolnostojący

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Marcin Koziara                                                                                                                                                                                             

Kancelaria Komornicza nr II w Łasku 98-100 Łask ul. Leśników Polskich 65 tel. 0-43 656-44-60 e-mail:

Km 969/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2019r. o godz.11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12 odbędzie się:

pierwsza licytacja

zabudowanej nieruchomości, którą stanowi działka gruntu o nr ewidencyjnym 62 posiadająca powierzchnię 5,06 ha. Część nieruchomości - siedliskowa ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym, inwentarsko - składowym oraz garażem drewnianym, pozostała większa część nieruchomości stanowi grunty użytkowane rolniczo, na terenie nieruchomości znajduje się staw, który nie jest użytkowany. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacja lokalna-szambo. Budynek mieszkalny o pow. użytkowej ok. 100m2 parterowy, podpiwniczony ( piwnica w części użytkowa, część piwnicy zasypana ) składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz werandy. Budynek gospodarczy murowany - obora ze stodołą pod jednym dachem z trzema izbami. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, terenach rolniczych oraz terenów zalesień.

należącej do dłużnika:(...) położonej: 98-105 Wodzierady, Dobruchów, dla której Sąd Rejonowy w Lasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SRIL/00017059/8.

Suma oszacowania wynosi 223 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piotrkowie 49 10203916 0000 0102 0181 3302.

Rękojmia powinna znajdować się na koncie Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 SI kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00. Akta egzekucyjne wraz z protokołem oszacowania nieruchomości, operatem szacunkowym do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcina Koziary przy ul. Leśników Polskich 65 w Łasku do dnia przekazania akt egzekucyjnych do Sądu Rejonowego w Łasku przy ul. Kolejowa 12.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna w rozumieniu Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592), dalej u.k.u.r.

W związku z powyższym zgodnie z art. 2a ust. 1 u.k.u.r. dodanym do przedmiotowej ustawy art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 585) informuję, iż w świetle obowiązujących od dnia 30 kwietnia 2016 r. przepisów, w/w nieruchomość nabyć może jedynie osoba spełniająca warunki z art. 2a ust. 1 ustawy tj. rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w k d wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden małżonków. Powyższe ograniczenie nie dotyczy nabycia nieruchomości przez osoby wskazane w . 2 ust. 3 u.k.u.r., oraz osób które uzyskały zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka , o której mowa w art 2a ust. 4.

Za rolnika uważa się osobę spełniającą warunki określone w art. u.k.u.r. rolnego oraz dysponującą dokumentami wymienionymi w art. 7 u.k.u.r.


Informacje dodatkowe

  • szambo
  • asfaltowy
  • garaż

Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia KRUK SA


Nr oferty w Otodom: 58665704
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 12 days ago
Data aktualizacji: 12 days ago