26 797 zł
 • 3
 • 134,06 m²
Trzebinia, chrzanowski, małopolskie
Oferta biura nieruchomości

Dom, 134,06 m², Trzebinia

Trzebinia, chrzanowski, małopolskie
26 797 zł
200 zł/m²
 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3
Oferta biura nieruchomości
Syndyk Maciej Knopek
12
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia działki: 134 m²
 • Powierzchnia: 134,06 m²
 • Rynek: wtórny
 • Liczba pokoi: 3

Opis

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1268/34 i 2092, położonej przy ul. Kochanowskiego 11 w Trzebini, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KRIC/00000771/7 oraz udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości gruntowej położonej w Trzebini, w obrębie 13, na którą składają się działki 409/2 i 412, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KRIC/00005046/1 zwanych łącznie dalej Przedmiotem Sprzedaży

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Cena wywoławcza wynosi kwotę 3 010,00 zł (słownie: trzy tysiące dziesięć złotych i 00/100) dla udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości o nr KW KRIC/00005046/1 oraz kwotę 23 787,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i 00/100) dla udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości o nr KW KRIC/00000771/7.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Alior Bank S.A. nr 23 2490 0005 0000 4000 9917 4949 wadium w wysokości 2 679,70 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć 07/100 złote) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert, VIII GUp 491/18”.

Oferty należy składać do Macieja Knopka - syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi. – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, VIII GUp 491/18”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Syndyka.


Oferta powinna zawierać następujące elementy:

dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz - adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);

wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,

proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,

wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – kserokopię dowodu osobistego,

w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,

dowód uiszczenia wadium;

oświadczenie oferenta, że:

- oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

- oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 12:00.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin lokalu) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 634 52 92) lub na stronie internetowej .upadlosc.eu.

Kontakt:
Syndyk Maciej Knopek
tel: 12 634 52 92


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59424728
Nr oferty w biurze nieruchomości: 4094/3186/ODS
Data dodania: 2 months ago
Data aktualizacji: 20 days ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • Monitor Urzędowy
 • Monitor Urzędowy
 • 502
 • Armii Krajowej, 83-330, Żukowo, kartuski, pomorskie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń