288 000 zł
  • 5
  • 133,02 m²
Oferta biura nieruchomości

Dom, 133,02 m², Wałbrzych

288 000 zł
2 165 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Syndyk Włodzimierz Bernacki
74
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia działki: 133 m²
  • Powierzchnia: 133,02 m²
  • Rynek: wtórny
  • Liczba pokoi: 5

Opis

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ W WAŁBRZYCHU

Syndyk masy upadłości 2 osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie postanowienia sędziego – komisarza Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy z dnia 27 kwietnia 2018 r. - sygn. akt VI GUp 96/17 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie ofertowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żółkiewskiego 7 w Wałbrzychu.

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki jest łączna sprzedaż składników mienia upadłych w postaci :

PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI NR 124 I POSADOWIONEGO NA DZIAŁCE BUDYNKU MIESZKALNEGO, położonych w Wałbrzychu przy ul. Żółkiewskiego 7, (objętych księgą wieczystą KW Nr SW1W/00001829/3 prowadzaną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych), przysługujących obojgu małżonkom wg udziałów określonych w ww. księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nie niższa niż 288.000,00 PLN

(słownie : dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych )

Warunki udziału w sprzedaży:

●▬ Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości Wałbrzych, Stanisława Żółkiewskiego 7 - sygn. akt VI GUp 96/17 - NIE OTWIERAĆ" należy składać w Kancelarii Notarialnej Rafała Firleja,58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 13/3) - w terminie do 03.06.2019 r. osobiście lub pocztą kurierską do godziny 14.00

●▬ Otwarcie ofert w obecności notariusza nastąpi w tym samym dniu niezwłocznie po godz. 14.

●▬ Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości G.. Zubrzyckiej w ING Banku Śląskim S.A. o numerze 11 1050 1908 1000 0091 0209 5636 wadium wysokości 10% ceny określonej w pkt 4 i 5 regulaminu, tj. 28.800,00 zł - w terminie w terminie do dnia 03.06.2019 r.

●▬ Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny drogą e:mailową: , na stronie internetowej oraz w Kancelarii Syndyka ul. Długa 3A, I p. 58-309 Wałbrzych, tel. 74 831 24 10, 601 580 219..

●▬ Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży oraz ma obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, które będą wymienione w regulaminie sprzedaży pod rygorem nierozpatrywania oferty.

●▬ Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

Kontakt:
Syndyk Włodzimierz Bernacki
tel: 74 831 24 10


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59189836
Nr oferty w biurze nieruchomości: 3923/3186/ODS
Data dodania: 6 days ago
Data aktualizacji: 6 days ago